Privacy Policy – Cercle Brugge

 1. Definities

Betrokkene (of “u”)

betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens

betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wetgeving Persoonsgegevens

 

betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en (iii) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van Persoonsgegevens.

 

 

 1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
  • Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw privacy en Persoonsgegevens. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw Persoonsgegevens zullen verwerken.
  • Cercle Brugge (“Wij” of “Ons” of “Onze” of de “Club”) is een Belgische onderneming met vestiging te Olympialaan 74 8200 Sint-Andries en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0554.798.824. Voor vragen in verband met ons Privacy Policy kan u ons mailen naar [email protected]. Onze (overige) contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website https://www.cerclebrugge.be/nl/.
  • Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.
 2. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende categorieën van uw Persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonlijke gegevens en contactgegevens: naam, adres, e-mailadres, lichaamskenmerken, geslacht, sociale media account informatie, geboortedatum, telefoonnummer.
 • Transactiegegevens: IP-adres, rekeningnummer, ticketing gegevens, bedrijfsgegevens.
 • Voorkeuren: marketingvoorkeuren, taalvoorkeur en/of contactvoorkeur.
 1. Doeleinden van de verwerking
  • Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden en bijhorende wettelijke gronden:

                            

Persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Wettelijke basis

Persoonlijke gegevens en contactgegevens

·       Het verkopen van (voetbal)tickets, producten uit de webshop

·       Uitvoering van de overeenkomst

·       Versturen van direct marketing e-mails in verband met producten of diensten van de Club of verbonden partners

·       Toestemming en/of Soft-Opt-In (zie verder)

·       Bezoek stadion en veiligheid

 

·       Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

Persoonlijke gegevens en contactgegevens

·       Profilering met als versturen van direct marketing e-mails in verband met producten of diensten van de Club of verbonden partners en o.b.v. volgende logica: Wij zullen gegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen bundelen met gegevens die we van Pro League verkrijgen en zodoende uw interessegebied bepalen.”

 

·       Uw toestemming

Transactiegegevens

·       Het verkopen van (voetbal)tickets, producten uit de webshop

 

·       Bezoek stadion

·       Uitvoering van de overeenkomst

 

·       Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

Voorkeuren

·       Gebruik van de website

·       Gerechtvaardigd belang

Gegevens over gezondheid, meer bepaald over (im)mobiliteit en/of rolstoelgebruik

·       Verkopen van (voetbal)tickets

·       Bezoek stadion en veiligheid

 

·       Verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt (Artikel 9.1, e) AVG)

 

4.2       Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

 • Voor bepaalde doeleinden, zoals hierboven vermeld, geeft u uw toestemming aan Ons door expliciet akkoord te gaan met een bepaalde verwerking (vb. door een vakje aan te vinken bij de registratie en/of de aankoop van tickets met verdere informatie over een bepaalde verwerking).
 • U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

 • Voor wat betreft de bovengenoemde verwerking die bestaat uit profilering, dewelke Wij uitvoeren o.b.v. uw Persoonsgegevens, heeft u op ieder moment het recht om kosteloos en te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. U kan hiervoor een e-mail sturen naar [email protected].

 

 • Uw Persoonsgegevens kunnen Wij gebruiken om u informatie te sturen. Het versturen van direct marketing via bijvoorbeeld e-mail, is in sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld omdat wij uw elektronische contactgegevens rechtstreeks van u hebben verkregen in de context van de verkoop van producten of diensten en omdat onze commerciële berichten betrekking hebben op onze eigen soortgelijke producten of diensten (“Soft-opt-in”). U kunt zich te allen tijde verzetten om verder Onze direct marketingberichten te ontvangen door op “UITSCHRIJVEN” te klikken. De uitschrijfmogelijkheid is in elke direct marketingmail voorzien. U kunt eveneens uw voornemen om u uit te schrijven sturen naar [email protected].
 • Zoals hierboven vermeld, zullen sommige gevallen van verwerking van Persoonsgegevens gebeuren op basis van de wettelijke basis ‘uitvoering van de overeenkomst’. Op basis van deze wettelijke basis is de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk om een overeenkomst met u af te sluiten en uit te kunnen voeren. De uitvoering van een overeenkomst zal in dat geval kwalificeren als wettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens (in tegenstelling tot uw toestemming). We kunnen in dergelijk geval de overeenkomst niet uitvoeren indien u zich verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Bepaalde van de verwerkingen van de Persoonsgegevens van de Fan zullen door de Club worden verwerkt o.a. op basis van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, die dient als wettelijke basis voor deze verwerkingen. In deze gevallen verwerkt de Club de Persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke opdracht inzake veiligheid bij voetbalwedstrijden.
 1. Ontvangers van Persoonsgegevens
  • Wij mogen uw Persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers, dienstverleners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, zoals maar niet beperkt tot sponsors, direct marketing dienstverleners, etc. Wij geven uw Persoonsgegevens door aan Pro League nv, voor zover u hiervoor uw expliciete toestemming verleende (zie verder in artikel 9.1).
  • Onze dienstverleners zijn onder meer, maar niet beperkt tot IT-dienstverleners, marketingbureaus, etc.
  • Wij mogen uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.
  • In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Onze organisatie mogen wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.
 2. Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

 1. Periode waarbinnen Wij Persoonsgegevens zullen bewaren

Persoonsgegevens

Bewaringstermijn

Persoonlijke gegevens en contactgegevens

(i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren.

Transactiegegevens

(i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren.

Voorkeuren

(i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren.

 

 

Wij zullen bovenstaande bewaringstermijnen voor uw Persoonsgegevens op regelmatige tijdstippen aftoetsen en zullen in ieder geval uw Persoonsgegevens verwijderen na een periode van vijf (5) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

 1. Uw Rechten
  • In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw Persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw Persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of bezwaar daartegen te maken, (c) uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en het recht om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoritbe) of enige andere overheid die de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit vervangt.
  • U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar [email protected], of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.
 2. Gezamenlijke verantwoordelijken
  • Voor zover u er mee akkoord bent gegaan dat Wij uw Persoonsgegevens doorsturen naar Pro League voor haar direct marketingdoeleinden, neemt u kennis van het feit dat Wij, tezamen met Pro League, zullen ageren als ‘gezamenlijke verantwoordelijken’ voor deze specifieke verwerking. Deze verwerking bestaan erin dat de gezamenlijke verantwoordelijken uw Persoonsgegevens naar elkaar doorsturen, indien u daar expliciet voor heeft toegestemd (via een opt-in box), via eenzelfde CRM-databank.
  • Voor wat betreft de rechten die u kan uitoefenen onder de AVG t.a.v. deze verwerking (o.a. onder artikel 13 en 14 AVG), kan u zich richten tot Ons om deze uit te oefenen (zie contactgegevens in artikel 8.2).
 3. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en desgevallend uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 van deze Privacy Policy.

 

            Laatste wijziging van Onze Privacy Policy: 29.01.2020